Hem

logga-SMAB-utan text 2011  VÄLKOMMEN till Svenskt Centrum för Stressmedicin

Svenskt Centrum för Stressmedicin utgör en del av Stressmedicin gruppen som kommer att successivt läggas ner. Skäl: OBS bilden som fanns ovan är nu borttagen- se också ”om oss” tills vidare. Skäl = ansvarig, Professor Bo von Scheele som varit ansvarig avslutar sin verksamhet på grund av ålder som inte hindrar men väl komplexa dysfunktioner! Mycket av verksamheten är fortfarande allt mer aktuell men har tyvärr inte förverkligats!

För mer info om hur gruppens aktiviteter är samordnade – se längst ner på denna sida.

Bakgrund: Vår stressmedicinska verksamhet bygger på Bo von Scheeles avhandling 1986 ”cognitive and cardiovascular assessment of a multifaceted treatment package of negative stress” där behandling var grupputbildning i tillämpning av biopsykosocial medicinsk verktyg och utvärderingen psykofysiologisk inspirerad av bl.a. Richard R Lazarus arbete inom området stress och George Kelly´s ”man as a scientist” modell.

Denna loggo  logga-SMAB-utan text 2011 (gjord av Kerstin Sundin, 1983 för omslaget på behandlingsmanualen till von Scheeles avhandling representerar den biopsykosociala stress medicinska verksamheten. Sedan 1991 klinisk verksamhet som nu mer inriktas mot utbildning, t.ex. genom uppstart av utbildningskliniker (mer info om detta inom kort).

Verksamheten har i stort sett enbart finansierats av avtal med hälso- och sjukvården och därför har ej publiceringar av verksamhetens klinisk såväl som vetenskaplig kunskaps- och metodutveckling skett. Denna hemsida göras enbart utifrån ideella insatser. Tacksam för konstruktiva synpunkt på den till info@stressmedicin.se

Några förtydliganden
Medicin betyder egentligen läkekonst, läkebeteenden (och inte läkemedel) och Biopsykosocial Stress relaterar i korthet till vår livssituation och våra livsstilsbeteenden – och stressmedicin i princip betyder hur vi själva med vårt sätt att leva våra liv kan påverka vår hälsoutveckling. Med begreppet stress avser vi påfrestning på system (och beroende system) där destruktiv stress inte återgår till sitt biopsykosociala normalläge inom rimlig tid. Av strategiska skäl har vi använt ”stressmedicin” i stället för ”biopsykosocial medicin” sedan 1980-talet eftersom vi de få tillfällen vi använt det har missförståtts. I dag börjar vi använda uttrycket livsstilsmedicin (se www.icalm.se). Medicin betyder alltså “läkekost, läkebeteenden” och inte läkemedel som de flesta av oss tror – sannolikt på effektiv marknadsföring av läkemedelsintressenter. Tyvärr har det också blivit något av ett mantra inom skolmedicinen också – dock inte hos alla – och läkemedel bör endast användas som ”simdyna” tillfälligt när det gäller förebyggande och åtgärdande av livsstilsrelaterade sjukdomar – se också www.stressmeedcenter.com och www.skillsbeforepills.com.

Vad innebär det? Ökad läkemedelsoberoende forskning visar att (a) vad och hur vi äter, andas, rör oss/motionerar, psykologisk tänker/upplever och socialt och ekologiskt relaterar har avgörande betydelse för vår hälsoutveckling och dess förstärkande – förebyggande och åtgärdande av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Vad innebär det för mig? Att vi alla kan öka vår friskhetsgrad genom vårt sätta att leva våra liv. Det är inte bara en kanoninvestering för oss själva utan också för vårt samhälle och dess kostnader för ohälsa och sjukdomar. Alla vinner!

Men – det verkar vara komplext/svårförståeligt? Vad skall man tro på t.ex. när det gäller vad man skall äta? Det är huvudskälet till att vi startar denna hemsida. Vårt mål är att kunna förmedla non-profit baserad kunskap om föda, andning, rörelser, psykosociala-kulturella och ekologiska processer/relationer/faktorer genom utbildning i grupper där vi själva sedan skräddarsyr hur vi använder dessa kunskaper.

Är det möjligt? Är det inte för komplicerat? Svaret är både ja och nej. Ja därför att det är extremt komplicerat eftersom livsstilsmedicinen är ett område som inte är vetenskapligt välutvecklat även om det måste betraktas som det viktigaste för folkhälsans utveckling. 1977 publicerar George Engel “The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196, 129-136″. Fler än vi har jobbat “i stark motvind” med området (vi i mer än 20 år) som enbart kan förklaras med att om människor förändrar sin livsstil så försvinner läkemedel från många områden som t.ex. högt blodtryck, typ 2 diabetes, de flesta hjärt-kärl- och autoimmuna sjukdomar … listan kan göras lång. Äntligen börjar nu mer offentligt diskuteras t.ex. “socker föder cancer” liksom att det föder autoimmuna sjukdomar.

Sammanfattning: Vi kan själva med bästa möjligt vetenskapligt non-profit baserad kunskap öka vår friskhets grad där “biverkningar” blir minskade dysfunktioner som högt blodtryck, …. se mera under projekt och utbildning i livsstilsmedicin

Information om oss finns under fliken om oss – här i korthet
Svenskt centrum för Stressmedicin bildades 2001 men har vilat under några år. Verksamheten bygger på tidigare verksamheter under 20 år inom Stress Medicine AB och Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, IPB. Fokus för SCS är att vi vill sätta fokus på att området “stress och livsstilsmedicin” ett område som fortfarande är bara i början av början av sin utveckling. Egentligen borde det vara huvudspåret där farmakologisk medicin är alternativet enbart när så är biopsykosocialt medicinskt motiverat (se mer nedan).

Huvudfokus för vår verksamhet är att vidareutveckla biopsykosocial medicin såväl teoretiskt, metodologiskt som praktiskt och funktionellt där utbildning och individuell kunskapstillämpning utgör fundamentet i “behandling”. Vi använder formuleringen “stress och livsstilsmedicin” för att tydliggöra fokus på livsstilsrelaterade sjukdomar och problem och de förebyggs och åtgärdas företrädesvis genom utbildning som anpassas till alla oberoende av tidigare kunskap och erfarenhet. I en tid av ökat kaos i informationsspridning frågar sig många vad skall man egentligen tro på – och vi som vår uppgift att utan profitintressen försöka att informera om aktuella biologiskt, psykologiskt och socialt – kulturella integrerade, praktiskt användbara kunskaper för individuellt bruk. Detta avses ske inom studiecirkels ram där vi avser att utbilda cirkelledare men också utbildningar på professionella nivåer.

Mer ingående information kommer vi att presentera här. Vetenskapligt ansvarig för verksamheten är professor Bo von Schéele tillsammans med ett vetenskapligt råd som är under bildande.

Om Stressmedicingruppens inriktningar
Stress Medicine AB fokuserar på produkter och tjänster, Svenskt Centrum for Stressmedicin på ideella aktiviteter inklusive olika former av utbildning och certifiering inom biopsykosocialt förankrad stress- och livsstilsmedicin. CARISM FoU (kommer att flyttas till www.biopsychosocialmedicine.com) på utveckling av biopsykosociala system, företrädesvis mjukvaror, Integrering av Human och Artificiell intelligens och referensdatabas system  (ReLy – Reference library som är AI-baserat och en form av differential diagnostik inom området livsstilsmedicin – under utveckling) samt IPBM är plattform för mer formell kunskaps- och empirisk utveckling tillsammans med Svenskt Centrum för Stressmedicin som representerar ideella intressen inom området – en omfattande uppgift som fodrar en omfattande utveckling av integrerad kompetens – generalistisk och special inriktad med systemintegrerande kompetens!

OBS – en del sidor är lösenordsskyddade – för tillträde maila till info(at)stressmedicin.se

Mer information kommer snart här ..

 

image016

Bo von Schéele föreståndare för Svenskt Centrum för Stressmedicin

Lämna ett svar