ADHD

Välkommen till en välmenande sida som tyvärr börjar med en varning – nedan kommer du inte att möta den officiella bilden/uppfattningen om ADHD. kritisera gärna nedan på alla relevanta nivåer följande Thales princip (se http://stressmedcenter.com/vetenskap) genom att kritisera oss själva och varandra kan vi tillsammans öka vår kunskap!

Först; skall vi verkligen acceptera ADHD begreppet  i sig liksom ”tillägget”  neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/syndrom/… se t.ex. http://attention-stockholmslan.se/vad-aer-npf.html – bör vi inte reagera när uppenbarligen hela det biopsykosociala-kulturella samhället och dess utveckling accepterar en sådan diagnos UTAN att själv ingå i en sådan diagnos. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en oerhört oftast subjektivt grundad och icke-korrekt diagnostiserad mobbande stämpling av beteenden som inte är kan härledas ur ett exakt, kunskaps-praktik baserat utredande begrepp. Ansvariga måste/bör dels (a) använda namn/begrepp som har en vetenskapligt klinisk kunskaps- och diagnostisk underbyggnad (som verkligen inte är t.ex. DSM V, som t.ex. www.nih.com vågar att inte accepterar – våga vägra – finns vissa likheter här med hur USA vägrade använda, och därmed i stort sett hel klarade sig från neurosedyn katastrofen).

Sen, angående hur ADHD-relaterade symptom utvecklas så börjar ifrågasättande av DSM V (högst diskutabel, kunskapsbristfällig … diagnosbibeln”) och läkemedelsanvändning börja resas, men de viktigaste frågorna/mekanismerna/processerna, framför allt bakom liggande faktorer men också vettiga interventionsmetoder, har jag ej sett att de har seriöst adresserats. Vilket inte är konstigt eftersom läkemedelsintressen regisserat utvecklingen – inte helt i bakgrunden.

Den kanske största katastrofen är att vi faktiskt måste kunna lita på att våra medicinska7psykiatriska/psykologiska samhällets sanktionerande experter – att de med ödmjukhet, empati och klokhet försöker finna varje människas biopsykosociala medicinska/psykiatriska/psykologiska problem. Något som samhällets ADHD-hantering utgör ett av flera epidemiska symptom och yttringar av.

Forskare som varnar för användning av läkemedel!
Är du intresserad kan du även t.ex. läsa artikel om ADHD och läkemedel längst ner här
men också se kritik mot bl.a. otillfredsställande diagnosmetoder och ”behandling” (se http://adhdskolan.com/)

Utveckling inom läkemedelsoberoende medicinsk forskning visar att läkemedel för ADHD-bedömda (ofta dåligt utredda) beteenden är inte bara är fel och onödigt utan också destruktivt, över tid ytterst destruktivt. Samtidigt så accepterar det medicinska (och politiska) samhället detta liksom uppenbarligen patientföreningar (som ofta är sponsrade av profitintressenter). I avsaknad av forskningsanslag räcker ideella insatser inte långt för att genomföra omfattande studier som accepteras av det medicinska samhället.

Vi avser nu att försöka en annan väg som så snart som möjligt kommer att beskrivas här – tills det har skett kanske nedan kan ge litet tankar, speciell modellen nedan och Lendon Smiths text längst ner liksom underfliken “Ritalin gone wrong”

2012-12-04 Bo von Scheele
Fråga: Kan biologiskt identifierad stress orsaka ADHD symptom/beteenden?

Svar: Eftersom vi kan mäta (stress screening eller psykofysiologisk stressprofilanalys) inom varje barn/vuxen detta så får vi svaret först när vi gör dessa mätningar – som med fördel kan komplettera andra ingående ADHD-relaterade utredningar. Stress screening kan man göra själv och båda testerna kan man lära sig oberoende av tidigare utbildning och erfarenhet (se mera under http://icalm.se/utbildning-i-livsstilsmedicin/).

Förslag:
1. Genomför någon av testerna ovan (mer info om workshops för att lära utföra testerna maila till info@stressmedicin.se)
2. Om negativ (dysfunktionell) biologisk stress identifieras så åtgärda detta med
3. Utbildning och egen aktiviteter, t.ex. enligt vår stressmedicinska manual och verktygslåda och
4. Upprepa sedan testerna för att utläsa resultat i biologiska och subjektiva/oberoende parametrar. 4-7 veckor brukar räcka men ibland tar det längre tid att förändra själva beteendet eftersom det är biologiskt (operant) betingat.
5. För att nya eller modifierade livsstilsbeteenden skall utvecklas till vanor behövs tid!

Eftersom läkemedel, speciellt till barn, är ytterst diskutabelt av flera skäl (se nedan) och därmed etiskt/moralisk att ifråga sätt utifrån ett humanistiskt och empatiskt perspektiv borde förmodade nedreglering av dopaminnivåer först identifieras. ett enklare sätt är att först göra en stress screening och/eller psykofysiologisk stressprofilanalys och åtgärda identifierad negativ stress eftersom biopsykosocial stress utgör en teoretiskt och erfarenhetsmässig kunskapsplattform att utgå ifrån.

Kort information om vår ADHD projekt – under planering (mer information kommer inom kort)

Innehåll: (1) inledning och sedan nedan (2) diskussion om läkemedel vs stressmedicinska interventioner (biofeedback, andning, föda och rörelser, m.m.) och sista (3) mer fria diskussioner

1. Inledning

Sedan c 6 månader lägger vi huvudfokus på ADHD området av flera skäl, dels är kunskapsläget inte tillfredsställande och dels så ä det angeläget att förebygga och åtgärda i första hand UTAN läkemedel

1. Vid www.aapb.org mötet i Baltimore (mars 2012) presenterades – se under fliken ”aktuellt” för länk till texten

2. (Nedan har tyvärr inte kommit gång efter flera års försök – men texten får stå kvar för att visa hur vi tänkt – ingen ekonomi alls och bara ideella insatser räcker inte, tyvärr) Vi planerar ett pilotprojekt i Hälsingland som fokuserar på biopsykosocial utredning och icke-farmakologiska behandling av ADHD där huvudmålet är att (i) med psykofysiologiska metoder identifiera förekomst av biopsykosocial stress och dess betydelse för utveckling av ADHD samt också identifiera olika subtyper av ADHD utifrån ett stressmedicinskt perspektiv. Vi avser också att skräddarsy interventioner där skolan och specialutbildade lärare utgör handledare. “Huvudverktygen” utgör (a) förändring av föda enligt den kunskapsutveckling och dokumentation som nu utvecklas – på ett robust och genomförbart sätt, och (b) aktiv (psykofysiologisk dokumenterad) avslappningsträning När kliniska insatser identifieras så sker detta inom ramen för traditionell hälso- och sjukvård. Projektet bygger dels på den kunskapsutveckling utanför läkemedelsintressen som skett under sista åren liksom preliminär data som tyder på att biopsykosocial stress och födan utgör huvudproblem. Eftersom vi kan identifiera stressmedicinska dysfunktioner så kan alltså detta projekt alltså a priori (i förväg) predicera effekter av insatser som fortlöpande valideras (utvärderas).

Ett vetenskapligt råd avses bildas inom ramen för Svenskt Centrum för Stressmedicin – intresserade forskare, kliniker och allmänhet är välkomna med förslag på medlemmar.

3. Vi planerar en internationell konferens i november 2014 med fokus på biopsykosocial utredning och icke-farmakologiska behandling av ADHD

Eftersom ovan projekt kan ses som mycket utmanande för många som anser sig experter inom området vill vi informera att de kunskaper vi tillämpar inte – som vi känner till – ingår i nuvarande utbildningar. Samtidigt så öppnar detta projekt dörrarna för ett helt annat synsätt på ADHD och hur det kan förebyggas och åtgärdas.

2. Diskussion om läkemedel vs stressmedicinska interventioner (biofeedback, andning, föda och rörelser, m.m.)

Nedan bild och text kan orsaka oro hos många föräldrar vars barn intagit läkemedel i längre perioder men här vill jag direkt säga att en successiv förändring från läkemedel till förändring av föda, andningsbeteendet (viktig för cellmetabolismen och även stress) och övriga metoder föreslagna leder till en successiv normalisering av neuropsykofysiologiska funktioner. Hos speciellt unga människor har hjärnan/kroppen omfattande kapacitet att normalisera och reparera (om så behövs).

 

Läkemedel eller stressmedicinska metoder

Bilden ovan visar hur hjärnan påverkas på olika sätt av läkemedel och av stressmedicinska metoder. Tyvärr är det nog första gången som en sådan jämförelse sker (tacksam få veta om det gjort tidigare). Eftersom läkemedelsdominansen varit omfattande så har litet kunskapsutveckling skett oberoende av läkemedelsmedicin.

Nedan diskuterar vi hur ”icke-läkemedels-behandling”, d.v.s. utbildning och träning, kan genomföras.

Stressmedicinska metoder bygger på MAT7MAT konceptet där

M – står för motion/rörelser/aktiviteter – tror alla numera vet att vi är “skapta” för att röra på oss och att inte gör detta är destruktivt på många sätt – dagliga fysiska aktiviteter som rubriceras som motion eller ej är viktiga för vår hälsoutveckling. Detta är speciellt viktig för att som lider av stressrelaterade sjukdomar/problem. Men aktiviteterna bör anpassas till individuella förutsättningar.

A – står för andningsträning – korrekt andningsbeteendet är avgörande för många processer/funktioner i hjärnan och kroppen, bl.a. autonoma nervsystemet och även syretillförseln till cellerna. Klinisk andningsträning bör genomföras under kontrollerade förhållanden vilket innebär mätningar av respiratorisk sinus arytmi och utandningskoldioxid, m.fl. parametrar (se stressmätsystem fliken). Vid kapacitetsmätningar kan fingertemperatur vara adekvat mätverktyg.

T – står för tankar, verbala och icke-verbala. Det finns många olika metoder som man kan lära sig, allt från mycket lätta, t.ex. meditation till mer komplexa (vi tillhandahåller utbildningar inom detta liksom övriga områden inom MAT/MAT konceptet)

MAT- står för föda. Individuellt korrekt föda utgör en plattform för livet (liksom biologisk korrekt andningsbeteende). Även om forskning kring ADHD och föda genomförts först under senaste åren så klarnar nu snabbt bilden av hur destruktivt mycket av den föda som vi alla äter. I korthet här (mer på annat håll och i utbildningar) så är socker och snabba kolhydrater ytterst destruktivt, felaktigt fett, liksom snabbmat generellt (sker dock en förändring på sista tiden där man försöker finna vettigare snabbmat) och även hur maten tillagas är för många avgörande för utveckling av, inte bara det vi idag uppfattar som stressrelaterade sjukdomar/problem utan också autoimmuna sjukdomar, troligen även de flesta cancerformer.

Ett komplext samband mellan destruktiv föda och biopsykosocial stress utgör ett av de sannolikt viktigaste skälen till att ADHD-beteende utvecklas – alltså livsstilsrelaterade problem där många faktorer påverkar. Genetiska faktorer har framhållits som skäl för ADHD men det kan endast tas numera på allvar om man ser detta som möjliga dispositioner till utveckling av ADHD. Kunskapsutvecklingen inom biologisk systemkunskap visar att oftast är det just livsstilsrelaterade faktorer som är avgörande, d.v.s. vad vi äter, gör, hur vi andas, psykosocialt utvecklas, strukturerar vår tillvaro, .. . är avgörande. Dagens kulturella “normal” beteenden kanske också bör “synas i sömmarna” i ljuset av människans utveckling under årmiljonerna (mer om detta nedan)

Sammanfattning: Genom att lära sig och vidareutveckla – individuell/familjemässigt – relevanta (inte helt lätt finna) kunskaper om konstruktiv föda, andning, rörelser och miljöfaktorer och hantering av biopsykosocial stress kan vi förebygga och åtgärda negativa ADHD-beteenden. Avgörande är ofta inte att lära sig om korrekt kunskap (även om det förekommer stor förvirring inom vad som är t.ex. korrekt föda och hur man hanterar negativ biopsykosocial stress) utan hur man praktiskt skall förändra successivt förändra så förändringarna blir till VANOR! Det är vad våra utbildningar strävar efter – inte bara åstadkomma en förändring utan att den dokumenterade konstruktiva förändringen blir till ett vanebeteende.

Några externa synpunkter;

(Ritlin) “As with most medications, Ritalin has adverse side effects, mainly nervousness, insomnia, and loss of appetite. These effects can be controlled by reducing dosage or omitting the drug in the evening (7). There are various other side effects that may not allow a child to take Ritalin and in these cases the child is either given a lower dosage or is put onto another medication. Another effect of this drug is that it can suppress growth. This can have a tremendous impact, considering that this drug is administered during the years that children grow. It may also have an effect on brain growth and development and since Ritalin is prescribed during the years that the brain of young children grows, it may have an adverse effect on brain development (1).

Another problem with Ritalin is that it is highly addictive. It has been classified as a schedule II drug, which is a category of highly addictive drugs and includes drugs such as morphine, opium, and amphetamines (1). Despite Ritalin being classified as an addictive drug, it has not been found to be addictive when given in low dosages to treat children with ADHD and it is uncertain whether exposure to Ritalin makes children more prone to substance abuse as adults (6).

The exact mechanism of how Ritalin works to decrease the symptoms of ADHD is not known. Some new research has given some insight as to how Ritalin may function. It had previously been believed that Ritalin regulated levels of dopamine, which is involved in the regulation of activity and locomotion. However, it has been found in recent studies that Ritalin affects levels of serotonin. This in turn increases the calming effect of serotonin on dopamine (8). With these new findings, it would be interesting to see if it is possible to treat ADHD through medication that specifically targets serotonin and would not have the same adverse effects as Ritalin.

Although health officials claim that there is no danger in using Ritalin, it cannot be determined what long term effects Ritalin may have on these children. Considering that Ritalin is placed in the same family of drugs such as cocaine and it is known that cocaine has harmful effects on individuals, it is possible that after years of taking Ritalin even at such low dosages it may have some damaging effects. It is difficult to determine what the long-term effects of this drug are going to be. It is also alarming that children younger than the age of six are being prescribed Ritalin. At such a young age, it is difficult to even determine whether or not the child is afflicted by ADHD. At this stage of life, many children may exhibit the symptoms of ADHD without actually having the disorder. The effects of Ritalin on children under the age of six are still unknown and prescribing these children Ritalin may be harmful to their health.

The symptoms that are described as being indicative of children with ADHD seem to be rather broad and vague as to what extent these symptoms have to manifest themselves in the children. It seems that there may be many children who are misdiagnosed as having ADHD and be put onto medication that is harmful to them. Although ADHD seems to be over diagnosed, this is not to say that there are children for whom ADHD is a disorder that interferes with their lives. In order to avoid mistakenly diagnosing ADHD, a more stringent set of symptoms needs to be defined or the amount of time these symptoms are apparent in children should be lengthened”. http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro00/web3/Amjad.html

… kommer flera …

 

3. Diskussioner

… kommer mera … som också skall föras över till en blogg för diskussioner mellan hemsidebesökare!

Nedan text är enbart för personligt och inte kommersiellt bruk!

January 28, 2012

Ritalin Gone Wrong

By L. ALAN SROUFE

THREE million children in this country take drugs for problems in focusing. Toward the end of last year, many of their parents were deeply alarmed because there was a shortage of drugs like Ritalin and Adderall that they considered absolutely essential to their children’s functioning.

But are these drugs really helping children? Should we really keep expanding the number of prescriptions filled?

In 30 years there has been a twentyfold increase in the consumption of drugs for attention-deficit disorder.

As a psychologist who has been studying the development of troubled children for more than 40 years, I believe we should be asking why we rely so heavily on these drugs.

Attention-deficit drugs increase concentration in the short term, which is why they work so well for college students cramming for exams. But when given to children over long periods of time, they neither improve school achievement nor reduce behavior problems. The drugs can also have serious side effects, including stunting growth.

Sadly, few physicians and parents seem to be aware of what we have been learning about the lack of effectiveness of these drugs.

What gets publicized are short-term results and studies on brain differences among children. Indeed, there are a number of incontrovertible facts that seem at first glance to support medication. It is because of this partial foundation in reality that the problem with the current approach to treating children has been so difficult to see.

Back in the 1960s I, like most psychologists, believed that children with difficulty concentrating were suffering from a brain problem of genetic or otherwise inborn origin. Just as Type I diabetics need insulin to correct problems with their inborn biochemistry, these children were believed to require attention-deficit drugs to correct theirs. It turns out, however, that there is little to no evidence to support this theory.

In 1973, I reviewed the literature on drug treatment of children for The New England Journal of Medicine. Dozens of well-controlled studies showed that these drugs immediately improved children’s performance on repetitive tasks requiring concentration and diligence. I had conducted one of these studies myself. Teachers and parents also reported improved behavior in almost every short-term study. This spurred an increase in drug treatment and led many to conclude that the “brain deficit” hypothesis had been confirmed.

But questions continued to be raised, especially concerning the drugs’ mechanism of action and the durability of effects. Ritalin and Adderall, a combination of dextroamphetamine and amphetamine, are stimulants. So why do they appear to calm children down? Some experts argued that because the brains of children with attention problems were different, the drugs had a mysterious paradoxical effect on them.

However, there really was no paradox. Versions of these drugs had been given to World War II radar operators to help them stay awake and focus on boring, repetitive tasks. And when we reviewed the literature on attention-deficit drugs again in 1990 we found that all children, whether they had attention problems or not, responded to stimulant drugs the same way. Moreover, while the drugs helped children settle down in class, they actually increased activity in the playground. Stimulants generally have the same effects for all children and adults. They enhance the ability to concentrate, especially on tasks that are not inherently interesting or when one is fatigued or bored, but they don’t improve broader learning abilities.

And just as in the many dieters who have used and abandoned similar drugs to lose weight, the effects of stimulants on children with attention problems fade after prolonged use. Some experts have argued that children with A.D.D. wouldn’t develop such tolerance because their brains were somehow different. But in fact, the loss of appetite and sleeplessness in children first prescribed attention-deficit drugs do fade, and, as we now know, so do the effects on behavior. They apparently develop a tolerance to the drug, and thus its efficacy disappears. Many parents who take their children off the drugs find that behavior worsens, which most likely confirms their belief that the drugs work. But the behavior worsens because the children’s bodies have become adapted to the drug. Adults may have similar reactions if they suddenly cut back on coffee, or stop smoking.

TO date, no study has found any long-term benefit of attention-deficit medication on academic performance, peer relationships or behavior problems, the very things we would most want to improve. Until recently, most studies of these drugs had not been properly randomized, and some of them had other methodological flaws.

But in 2009, findings were published from a well-controlled study that had been going on for more than a decade, and the results were very clear. The study randomly assigned almost 600 children with attention problems to four treatment conditions. Some received medication alone, some cognitive-behavior therapy alone, some medication plus therapy, and some were in a community-care control group that received no systematic treatment. At first this study suggested that medication, or medication plus therapy, produced the best results. However, after three years, these effects had faded, and by eight years there was no evidence that medication produced any academic or behavioral benefits.

Indeed, all of the treatment successes faded over time, although the study is continuing. Clearly, these children need a broader base of support than was offered in this medication study, support that begins earlier and lasts longer.

Nevertheless, findings in neuroscience are being used to prop up the argument for drugs to treat the hypothesized “inborn defect.” These studies show that children who receive an A.D.D. diagnosis have different patterns of neurotransmitters in their brains and other anomalies. While the technological sophistication of these studies may impress parents and nonprofessionals, they can be misleading. Of course the brains of children with behavior problems will show anomalies on brain scans. It could not be otherwise. Behavior and the brain are intertwined. Depression also waxes and wanes in many people, and as it does so, parallel changes in brain functioning occur, regardless of medication.

Many of the brain studies of children with A.D.D. involve examining participants while they are engaged in an attention task. If these children are not paying attention because of lack of motivation or an underdeveloped capacity to regulate their behavior, their brain scans are certain to be anomalous.

However brain functioning is measured, these studies tell us nothing about whether the observed anomalies were present at birth or whether they resulted from trauma, chronic stress or other early-childhood experiences. One of the most profound findings in behavioral neuroscience in recent years has been the clear evidence that the developing brain is shaped by experience.

It is certainly true that large numbers of children have problems with attention, self-regulation and behavior. But are these problems because of some aspect present at birth? Or are they caused by experiences in early childhood? These questions can be answered only by studying children and their surroundings from before birth through childhood and adolescence, as my colleagues at the University of Minnesota and I have been doing for decades.

Since 1975, we have followed 200 children who were born into poverty and were therefore more vulnerable to behavior problems. We enrolled their mothers during pregnancy, and over the course of their lives, we studied their relationships with their caregivers, teachers and peers. We followed their progress through school and their experiences in early adulthood. At regular intervals we measured their health, behavior, performance on intelligence tests and other characteristics.

By late adolescence, 50 percent of our sample qualified for some psychiatric diagnosis. Almost half displayed behavior problems at school on at least one occasion, and 24 percent dropped out by 12th grade; 14 percent met criteria for A.D.D. in either first or sixth grade.

Other large-scale epidemiological studies confirm such trends in the general population of disadvantaged children. Among all children, including all socioeconomic groups, the incidence of A.D.D. is estimated at 8 percent. What we found was that the environment of the child predicted development of A.D.D. problems. In stark contrast, measures of neurological anomalies at birth, I.Q. and infant temperament — including infant activity level — did not predict A.D.D.

Plenty of affluent children are also diagnosed with A.D.D. Behavior problems in children have many possible sources. Among them are family stresses like domestic violence, lack of social support from friends or relatives, chaotic living situations, including frequent moves, and, especially, patterns of parental intrusiveness that involve stimulation for which the baby is not prepared. For example, a 6-month-old baby is playing, and the parent picks it up quickly from behind and plunges it in the bath. Or a 3-year-old is becoming frustrated in solving a problem, and a parent taunts or ridicules. Such practices excessively stimulate and also compromise the child’s developing capacity for self-regulation.

Putting children on drugs does nothing to change the conditions that derail their development in the first place. Yet those conditions are receiving scant attention. Policy makers are so convinced that children with attention deficits have an organic disease that they have all but called off the search for a comprehensive understanding of the condition. The National Institute of Mental Health finances research aimed largely at physiological and brain components of A.D.D. While there is some research on other treatment approaches, very little is studied regarding the role of experience. Scientists, aware of this orientation, tend to submit only grants aimed at elucidating the biochemistry.

Thus, only one question is asked: are there aspects of brain functioning associated with childhood attention problems? The answer is always yes. Overlooked is the very real possibility that both the brain anomalies and the A.D.D. result from experience.

Our present course poses numerous risks. First, there will never be a single solution for all children with learning and behavior problems. While some smaller number may benefit from short-term drug treatment, large-scale, long-term treatment for millions of children is not the answer.

Second, the large-scale medication of children feeds into a societal view that all of life’s problems can be solved with a pill and gives millions of children the impression that there is something inherently defective in them.

Finally, the illusion that children’s behavior problems can be cured with drugs prevents us as a society from seeking the more complex solutions that will be necessary. Drugs get everyone — politicians, scientists, teachers and parents — off the hook. Everyone except the children, that is.

If drugs, which studies show work for four to eight weeks, are not the answer, what is? Many of these children have anxiety or depression; others are showing family stresses. We need to treat them as individuals.

As for shortages, they will continue to wax and wane. Because these drugs are habit forming, Congress decides how much can be produced. The number approved doesn’t keep pace with the tidal wave of prescriptions. By the end of this year, there will in all likelihood be another shortage, as we continue to rely on drugs that are not doing what so many well-meaning parents, therapists and teachers believe they are doing.

L. Alan Sroufe is a professor emeritus of psychology at the University of Minnesota’s Institute of Child Development.

Lämna ett svar