Religion and Personal Construct Theory (PCT)

(Swedish below)

PCT, George Kelly´s revolutionary work developed during the 1930-50-ties still expected to play an important part of psychological/psychiatric Health care systems!

Surprising for me Georg Kelly´s ”man as a scientist”-approach – a, not yet but, soon expected to be coming a well trough elaborated revolution in personality psychology (developed during the 1930-50-ties) – was inspired by a specific religious approach, internalized early in his life by his parents who were ministers. “Just as scientists are people, so all people can be considered incipient (potential, BvS word) scientists. The professional scientists refine and develops pattern of thoughts and activities in everybody. We all have theories, projects and aims. We all run experiments, testing ourselves or others. We may not be systematic as the professionals, but everyone has the essence of this scientific endeavour in their psychological make-up. Kelly introduced his central proposition of ´man as a scientist´ with reference to the protestant reformation. The early protestants had argued that priests were not special sorts of men how could channel the word of God to lesser mortals. Instead, each man should be his own priest” (Butt, 2008, p. 12).

Fay Fransella´s book, “George Kelly” (1995) gives very much information of Kelly´s life and work! I write more about Kelly at http://stressmedcenter.com/vetenskap/about-geroge-kellys-personal-construct-theory and will write more (while my own disstertation 1986 is very much based on his thinking) as well as further developed it into an integrating biopsychosocial medicine approach for clinical and not clinical use, were applied psychophysiology play an important role!

Kelly was very much ahead in his integration of pragmatic scientific knowledge and real world living people – which of course had social academic consequences. His way of working was also very much in tunes with Thales critical rationalism as well as focus on individuals (ideographic perspective) way of making sense (or not functional by still personally trying to grasp goings-on) of their everyday life. Kelly argued that we (professionals) must be able to take the “position of our patients” and from their together find ways to more functional construe life. His clinical approach is still not understood but, as more people/colleagues than I, regard as urgent needed in psychology and psychiatry! Most professional even do not know of PCT or Kelly´s and his followers work!

Now – what is challenging is also his relations to religion and how he gradually developed his PCT – independent of formal psychology where he was to find solutions on problems during the depression supporting people with very little money and no other support!

What is now challenging is can religion learn something from Kelly´s work? I will open a document for those interested to discuss my question just above!

Svensk text (övervägande maskinöversatt, så gärna rättelser – maila mig, så skickar jag nedan i word text så är det lätt att rätta direkt i dokumentet)

PCT, George Kellys revolutionerande arbete som utvecklades under 1930-50-banden förväntas fortfarande spela en viktig roll i psykologiska /psykiatriska hälsovårdssystem!

Överraskande för mig Georg Kellys ”man som vetenskapsman”-strategi – en, ännu inte men, snart förväntad att komma en väl genomarbetad revolution inom personlighetspsykologin (utvecklad under 1930-50-banden) – inspirerades av ett specifikt religiöst tillvägagångssätt, internaliserat tidigt i hans liv av hans föräldrar som var ministrar. ”Precis som forskare är människor, så kan alla människor betraktas som begynnande (potentiella, BvS-ord) forskare. De professionella forskarna förfinar och utvecklar mönster av tankar och aktiviteter hos alla. Vi har alla teorier, projekt och mål. Vi kör alla experiment, testar oss själva eller andra. Vi kanske inte är systematiska som proffs, men alla har kärnan i denna vetenskapliga strävan i sin psykologiska sammansättning. Kelly introducerade sitt centrala förslag om ”människan som vetenskapsman” med hänvisning till den protestantiska reformationen. De tidiga protestanterna hade hävdat att präster inte var speciella sorters män hur kunde kanalisera Guds ord till mindre dödliga. Istället borde varje man vara sin egen präst” (Butt, 2008, s. 12).

Fay Fransellas bok, ”George Kelly” (1995) ger mycket information om Kellys liv och arbete! Jag skriver mer om Kelly på http://stressmedcenter.com/vetenskap/about-geroge-kellys-personal-construct-theory och kommer att skriva mer (medan min egen dissertation 1986 är mycket baserad på hans tänkande) samt vidareutvecklade den till en integrerande biopsykosocialmedicinsk metod för klinisk och inte klinisk användning, där tillämpad psykofysiologi spelar en viktig roll!

Kelly var mycket före sin tid i sin integration av pragmatisk vetenskaplig kunskap och verkliga levande människor – vilket naturligtvis hade sociala akademiska konsekvenser. Hans sätt att arbeta var också mycket i låtar med Thales kritiska rationalism samt fokus på individers (ideografiska perspektiv) sätt att göra mening (eller inte funktionell genom att fortfarande personligen försöka förstå händelser) i deras vardag. Kelly hävdade att vi (yrkesverksamma) måste kunna ta ”våra patienters position” och från deras tillsammans hitta sätt att mer funktionellt tolka livet. Hans kliniska förhållningssätt är fortfarande inte förstått men som fler/kollegor än jag, anser att det behövs ”akut” inom psykologi och psykiatri! De flesta professionella känner inte ens till PCT eller Kellys och hans följare fungerar!

Nu – det som utmanar är också hans relationer till religion och hur han gradvis utvecklade sin PCT – oberoende av formell psykologi där han skulle hitta lösningar på problem under depressionen och stödja människor med mycket lite pengar och inget annat stöd!

Det som nu är utmanande är kan religionen lära sig något av Kellys arbete? Jag kommer att öppna ett dokument för de som är intresserade att diskutera min fråga precis ovan!