Räkna med Popper och livsstilsmedicin

Kunskapen om människans och dess förmåga att hantera verkligheten är bristfällig eftersom verkligheten är extremt komplex på alla sätt. Vår kunskaps skapas automatiskt (internaliserat, ej medvetet först i vårt spatiala, Limbiska system) skapar vi vidare i livet mer eller mindre medvetet ”med” efterhand ”mänskliga delen” av vår verbala/rationella hjärna som integreras med våra äldre delar av vår hjärna – som sammantaget hos människan utvecklats genom årmiljonerna.  Samtidigt som vi saknar mer ingående tillfredsställande kunskap om just vår egen hjärna.

Samtidigt så behöver vi inom livsstilsmedicinen kunna hantera denna komplexitet. Livsstilsrelaterade sjukdomar och problem utgör, eller borde utgöra huvudfokus för humanmedicinen. Men så är inte fallet. Den använder sig fortfarande huvudsakligen av samma vetenskapsparadigm (simplistisk, reduktionisk medicinsk paradigm) som framgångsrikt hanterade mikroorganismrelaterade sjukdomar. Det paradigmet kan inte hantera den moderna människans livsstilsrelaterade sjukdomar och problem – hur de utvecklas, analyseras och åtgärdas. Av skäl jag diskuterar på annat håll har biopsykosocial medicin inte utvecklats annat än av de forskare och kliniker som inte accepterar den läkemedelsberoende medicinska dominansen.

I denna svåra situation kan vi skönja en möjlig lösning!  

Många har försökt finns en metod att hantera det vi inte förstår, t.ex. Aristoteles och Popper. Nedan bygger jag (förenklat) på Karl Poppers ”tänkt”

Poppers modell är 3 världar

1. Värld 1 (V1) utgör den fysiska tillvaron (går ej in på filosofiska synsätt här)

2. Värld 2 (V2) utgörs av våra mentala konstruktioner, resonerande, etc.

3. Värld 3 (V3) den samlade kunskapen skapad av V2 som finns i våra bibliotek etc. OBS alltså inte alla kunskap i sig utan den som V2 skapat!

Men – hur kan vi hantera V3 som akut exploderar i omfång nu via internet? Kaos? Måste vara ännu värre, t.ex. för livsstilsmedicinen?

Ja – det återspelglas på många sätt som kanske inte alltid ”syns”, t.ex. ge barn som anses ”ha” ADHD (f.f.a. på sikt) destruktiva läkemedel

Först: Det enda vi tror oss säkra på är att ingen av oss hanterar tillfredsställande säker kunskap samtidigt som kliniker måste vi ändå fatta beslut – något som forskare inte akut jagas av i allmänhet.

Ett stort problem här är även expert ”besserwissrar” som inte fattat att de inte sitter inne med absolut kunskap, t.ex. uttalade som ”socker har inget med ADHD att göra är inte bara sannolikt helt fel utan också besserwisser kategoriskt. Auktoriteter kan indelas i de som ”tror de vet” och ”de som vet att de inte tror det” och är ödmjuka.

Men – det som förpestar tillvaron för många är strävande att legitimera sin identitet och existens pga. lågt självförtroende kommer att kämpa till sista blodsdroppen liksom de despotiska mänskliga (?) Alfa-Hanar (och kvinnor) förblindade av makt och profitbegär

Min slutsats: Genom ödmjukhet och öppenhet finna/utveckla gemensamma humanistiska kunskapsbaserade lösningar där människors och samhällens bästa utgör riktmärket!

Vi kallar det inom medicinen för ”Kulturell medicin”

Hur hanterar vi detta informationskaos i dag?

Framför allt genom olika mer eller mindre godtyckliga och medvetna ”FILTER” vetenskapliga, ideologiska, religiösa, profit och maktfokuserade paradigm (http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm)

Dessa paradigm (utvidgar definitionen Kuhn använder) begränsar individens informationsunderlag och tas ofta emot okritiskt på ett socialiserande/internaliserande sätt. Men här spelar också individens ”egen” tolkning stor roll.

En konsekvens av ovan är att vi måste själva försöka navigera i verkligheten, en verklighet som i mycket styrs av olika former av manipulationer som gagnar profit intressen och inte hälsointressen.

Men hur skall detta kunna ske, omöjligt för de flesta? Av många skäl

Det finns en möjlig lösning; en medicinsk kulturrevolution som bygger på folkrörelsernas utbildningssystem där ”Livsstilsmedicin för alla – av oss alla” förmedlas (och vetenskaplig kontinuerligt förädlas) där kritisk granskning ingår!

Den lösning vi ser framför oss – kan kanske kallas den livsstilsmedicinska våren – är intensiv satsning på livsstilsmedicin utifrån ett paradigm som kan hantera människans komplexa biopsykosocial system – som heter biopsykosocial medicin (Formulerat 1977 av George Engel) som vi numera benämner livsstilsmedicin (www.icalm.se)

Det finns i dagsläget några tillfredsställande säkra livsstilsmedicinska ”verktyg” som vi förmedlar och guidar människors ”skräddarsyende” MEN omfattande och långvariga insatser behövs på många områden; biopsykosocial medicinsk systemintegrerande kunskapsutveckling inklusive komplex systemanalys, metodologi anpassad för verkligheten, pedagogisk metodutveckling, bygga upp kunskapssystem och inte minst ett databas system i termer av referens bibliotek som kan interaktivt användas av alla liksom biopsykosocial kunskaps- och empirisk utvecklingar.

Det rigida läkemedelsfokuset är negativt av många skäl som inte är väl kända (och förstådda) där just inlärd hjälplöshet utgör ett omfattande problem – eliminerar patientens resurser, ett av det viktigaste. Ser jag mig själv som hjälplöst kolli som lydigt gör som jag blir tillsagd eller en kompetent resurs i min egen rehabilitering – av fler och fler ansedd som en av de viktigaste faktorerna inom medicinen – många har försökt föra fram detta under åren men kanske nu vi har de möjliga kunskaperna (trots allt) och de möjliga verktygen och instrumenten

Vi har bildat www.icalm.se för att göra allt vad vi kan för att utveckla ”man as a  healthcreator” där livsstilsmedicinska (kritiskt granskad) kunskap och dess individuella tillämpning utgör ryggraden!

Mer info på hemsidan

Sammanfattning

1. Tillfredställande biopsykosocial (livsstils-)medicinsk kunskap (och relaterade) utbildning för att hantera livsstilsrelaterade sjukdomar/problem finns ej

2. Traditionella medicinen måste ändra ”filter” till biopsykosocial medicin – ”skills before pills” – en omfattande kunskaps- och tillämpningsplattform måste byggas upp eftersom alternativ till läkemedelsanvändning ej kunnat utvecklas av skäl som borde bli föremål för politiska och vetenskapliga läkemedelsoberoende analyser .

3. Personliga tyckande utifrån icke-relevant vetenskapsparadigm, profit- och maktintressen verkar karaktärisera skolmedicinen där seriösa ansatser uppenbarligen hindras. Alla ”gillar inte detta läge” och de stora förlorarna är patienter och samhället

4. Om medicinen skall vara i människans tjänst och inte omvänt (i läkemedelsmedicinens tjänst) så fordras omfattande förändringar som i sig kommer att bli mycket komplexa att genomföra eftersom fokus måste vara på alla relevanta nivåer!

Synopsis
Nuvarande medicinska paradigm kan jämföras med att försöka konstruera en höna av en inte välförstådd fjäder (simplistisk reduktionism)

Skall livsstilsrelaterade sjukdomar och problem hanteras konstruktivt behövs en förändring till biopsykosocial systemintegrerad medicin (som dock måste omfattande utvecklas/byggas upp).

Man kan likna ovan men ”Om man har en skriv lös så är det svårt att lösa detta med en hammare” eller ”har man bara en hammare i verktygslådan så letar eller konstruerar man spik” (OBS avser livsstilsrelaterade sjukdomar/problem som inte är i akut överlevnadsläge!)

Om inte de medicinska makthavarna beredda så får vi helt bygga på folkrörelserna och de inom den traditionella medicinen som revolterar!

Lämna ett svar