“Tyst” destruktiv kulturutveckling?

Vårt översexualiserade och våldfixerade samhälle – ett konstruktivt kulturarv för kommande generationer?

Nedan diskuterar jag kultur som “danande processer” och inte kultur som att t.ex. gå och se på konst eller spela/lyssna på musik. Skiljer då mellan destruktiv kultur utifrån ett generellt humanistiskt perspektiv som i stort sett bygger på många olika religioners och livsåskådningars initiala grundbudskap, inte det som sedan ofta förvanskas av andra intressen.

Även om dagens humanvetenskapliga integrerade kunskaper är bristfälliga så är det några saker som vi måste lyfta fram och ”plattforma” vårt samhälles utveckling på – anser fler och fler forskare. Samtidigt som teknik- och vetenskapsutvecklingen kan liknas med ett skepp, som utan karta, kompass och besättning men väl många passagerare, far bara på utan att någon egentligen har en överblick över samhällets utveckling.

Samtidigt är det några fundament som måste lyftas fram där jag skall försöka kort peka på några som vi ser som avgörande för en humanistisk, människokonstruktiv utveckling – i länder och på jorden. Samtidigt ser vi andra intressen växa, profit- och egocentrerade maktintressen. Detta ser vi även i våra demokratiska samhällen, inte minst i USA där man kan fråga sig vad som egentligen styr “demokratiska” val.

1. Vår hjärna har utvecklats genom årmiljoner där vi fortfarande härbärgerar reptil, däggdjurs och – under den mycket korta sista delen, mänskliga hjärnan. Stress, sex, våld, och även (ibland indirekt) spel m.m. är aktiviteter företrädesvis i reptil och däggdjurshjärnan – som vi alla har vare sig vi vill eller ej.

2. Beteendena i äldre delar av hjärnan är företrädesvis automatiska och inte medvetna (ibland blir vi medvetna om dem i efterhand). Dessa automatiska beteenden (mekanismer/beteenden som relaterar till internalisering, socialisering, social & modell inlärning samt spegelneuroner), blir grund för tidigare arters överlevnad men utnyttjas nu av profitintressen och ren okunskap på ett sätt som gör att det som skapas förutsättningar för arters över levnad nu hotar vår överlevnad.

3. De äldre delarna av hjärnan påverkas framför allt av bild, luft, känsel intryck och det sker blixtsnabbt till skillnad från den mänskliga hjärnan. Det betyder att människor som tittar på översexuella aktiviteter i olika utformning påverkas rakt in i reptil och däggdjurshjärnan (limbiska systemet) och det mesta sker automatiskt även om man är medveten om vad man gör. Samma gäller våld och spel.

4. En fjärde punkt infogar jag och det är våra energisystem, som bl.a. är avgörande för vår hjärnas fungerande överhuvudtaget – och det är föda (t.ex. socker föder inte bara cancer och autoimmuna sjukdomar utan också påverkar hjärnan direkt och indirekt destruktivt) och andning (där fel föda och biopsykosocial stress rubbar syrets funktion – ungefär som om vi kör bilen på 85 i stället för 95 oktan).

Utifrån dessa 3 punkter ovan så danas alltså barn, ungdomar och vuxna, t.ex. barn som spelar våldsspel, äter fel och utvecklar felaktiv biologisk andning “får” och därmed utsätts för ett antal destruktiva processer – komplexa sådana dagens medicinska kunskap varken förstår tillfredsställande eller kan hantera (mer om detta på www.stressmedcenter.com).

Tillbaka till problemen kring våld och översexualisering. Störningar i hjärnans normala funktioner och beteenden utvecklas successivt – men eftersom dessa processer ofta går långsamt (inte alltid) så kan det vara svårt att se sambanden, t.ex. när plötsligt destruktiviteter utvecklas som omgivande människor står helt frågande inför. Men de sjukdomar och problem som utvecklas kanske inte direkt associeras med ovan listade argument. Ovan problem grundläggs sannolikt ”tyst” genom destruktiva kulturella processer. Det kan röra sig om t.ex. depressions-, ångestbeteenden, allmän oro, man har svårare att generellt hantera och besluta i sitt liv … Skälet kan vara enkelt med svårt att identifiera med nuvarande utredningsmetoder – hela hjärnans grundfunktioner rubbas – men det är diffust och svårt att förstå med dagens medicinska kunskper.

Samtidigt är ovan underforskat och alltså ej väl förstått – även om många människor säker är oroliga för den kulturella utveckling som sker också i demokratiska samhällen – men man har inget att “ta på”. Här lämnar den medicinska forskning människan i sticket – och man kan fråga sig “vems är bordet” – politiker – men vad skall de bygga på för kunskap? det kan inte vara pålästa av något som inte finns att läsa – utom en del personer, vetenskapsfolk eller inte, argumenterar, en del i termer som jag ovan, t.ex. Philip Zimbardo, en av de ledande hjärnforskarna sedan 1970-talet tar nu bladet från munnen och argumenterar att en konsekvens av pågående missbruk av teknologier, t.ex. spel och porr förstör människors hjärnor. Kloka människor har insett detta man fortfarande står vetenskapen i dessa frågor utan integrerad, kunskap och konstruktiva råd!

Aposteln Paulus: “Jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan satan, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan satan, som bor i mig.”  Rom. 7:15-20.  Man kan fråga sig om inte det onda Paulus syftar på är just automatiska, destruktiviteter som jag diskuterar ovan?

Lämna ett svar